Al març de 2019 el CEB ha adjudicat a CIAS COM el nou contracte d’assistència tècnica per a l’assessorament, seguiment del nivell de la prestació i control de qualitat del manteniment i dels serveis generals en els centres escolars. El contracte el desenvoluparan les figures de RTZ (Responsables Tècnics de Zona), enginyers/es i arquitectes, els quals formaran equip amb una àmplia oficina tècnica de CIAS COM. El principal objectiu d’aquesta assistència tècnica és la visita constant dels RTZ als centres, per a poder comprovar l’estat del immoble i el grau d’execució de cadascun dels serveis generals, establint un procés de millora contínua que ajudi a complir les expectatives dels responsables del centre i del CEB, així com la dels usuaris. El contracte té una durada de dos anys amb possibilitat de pròrroga per altres dues.