Dades identificatives

En compliment del deure d’informació recollit a l’article 10 de la Llei 4/2002, de l’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic, a continuació es reflecteixen les dades següents: l’empresa titular del domini web www.ciascom.com (d’ara endavant, lloc web) és CIAS COM 2001, S.L., amb CIF B62658521.21.

Usuaris

L’accés o l’ús d’aquest portal de CIAS COM 2001, S.L. atribueix la condició d’usuari, i accepta, des d’aquest accés o ús, les Condicions generals d’ús que es reflecteixen aquí. Aquest lloc www.ciascom.com s’ha dissenyat per donar a conèixer i permetre l’accés general de tots els usuaris a la informació, les activitats, els productes i els serveis diversos, propis o de tercers, oferts per CIAS COM 2001, S.L. L’ús d’aquest lloc web atribueix al navegant la condició d’usuari del lloc, la qual cosa implica l’adhesió a aquestes condicions en la versió publicada en el moment en què s’hi accedeixi. Per això, CIAS COM 2001, S.L. recomana a l’usuari llegir-les atentament cada vegada que accedeixi al lloc www.ciascom.com. L’accés a determinats continguts oferts a través d’aquest lloc web es pot trobar sotmès a certes Condicions particulars pròpies que, segons els casos, substitueixen, completen o modifiquen aquestes Condicions generals. Per tant, amb anterioritat a l’accés o l’ús d’aquests continguts, l’usuari també ha de llegir atentament les Condicions particulars corresponents.
CIAS COM 2001, S.L. pot alterar en qualsevol moment i sense avís previ el disseny, la presentació o la configuració del lloc web, com també algun dels continguts o tots, i modificar les Condicions generals o les Condicions particulars requerides per fer servir els continguts esmentats.

Accés i seguretat

Amb caràcter general, els usuaris poden accedir al lloc web de manera lliure i gratuïta. No obstant això, CIAS COM 2001, S.L. es reserva, conforme a la legislació vigent, el dret de limitar l’accés a determinades àrees del lloc web. En aquests casos, com a requisit previ per poder accedir al servei, l’usuari s’ha de registrar i facilitar tota la informació demanada, de manera actualitzada i real. L’usuari ha de triar el seu propi identificador i contrasenya. Per triar l’identificador, l’usuari no pot optar per expressions, paraules o conjunts de lletres que puguin resultar insultants, injuriosos o contraris a la llei, a la moral i als bons costums. De la mateixa manera, tampoc no pot fer servir marques, rètols d’establiments, expressions publicitàries, noms i pseudònims de personatges públics o coneguts sense la seva autorització. CIAS COM 2001, S.L. assigna l’identificador seleccionat per l’usuari sempre que no l’hagi seleccionat prèviament un altre usuari.
L’ús de la contrasenya és personal i intransferible, i no se’n permet la cessió, ni tan sols temporal, a tercers. En aquest sentit, l’usuari es compromet a fer-ne un ús diligent i a mantenir-la en secret, de manera que assumeix tota la responsabilitat per les conseqüències de la seva divulgació a tercers.
En cas que l’usuari conegui o sospiti de l’ús de la seva contrasenya per tercers, ha de posar aquesta circumstància en coneixement de CIAS COM 2001, S.L. al més aviat possible.
L’usuari perd l’identificador seleccionat si han transcorregut sis mesos sense haver-ne fet ús per a qualsevol dels continguts de CIAS COM 2001, S.L., de manera que el pot seleccionar un nou usuari.

Utilització dels continguts

L’usuari es compromet a no utilitzar qualsevol dels continguts que CIAS COM 2001, S.L. posi a la seva disposició per desenvolupar activitats contràries a les lleis, a la moral o a l’ordre públic i, en general, a fer-ne un ús conforme a aquestes Condicions generals.
Els materials preparats per CIAS COM 2001, S.L. a disposició dels usuaris en aquest lloc web s’han fet únicament amb finalitats informatives. L’usuari ha de tenir en compte que aquests materials poden no contenir les últimes actualitzacions. La seva modificació o supressió es pot fer per part de CIAS COM 2001, S.L. sense avís previ. No es deriva cap efecte vinculant de qualsevol informació que es proveeixi a través d’aquest lloc web. Els materials que es poden consultar a través d’aquest lloc web, o que s’ofereixen a través seu, no es poden considerar com a constitutius de relació professional de qualsevol índole amb l’usuari. L’usuari no ha d’actuar sobre la base dels materials d’aquest lloc web.
Quan CIAS COM 2001, S.L. presti serveis als usuaris que, en qualsevol forma, permetin la divulgació de continguts per part de l’usuari a través del lloc web, com ara llistes de distribució, xats, newsgroups, allotjament de pàgines personals, etc., els usuaris s’obliguen a fer-ne un ús conforme a la llei, aquestes condicions, les Condicions particulars de prestació del servei, la moral, els bons costums i l’ordre públic.
CIAS COM 2001, S.L. es reserva el dret d’excloure l’usuari del servei actiu, sense avís previ, en cas que dugui a terme alguna de les activitats contràries a les lleis, a la moral o a l’ordre públic, i a exercitar les accions legals que consideri oportunes. En qualsevol cas, CIAS COM 2001, S.L. no té l’obligació de controlar i no controla els continguts transmesos, difosos o posats a disposició de tercers pels usuaris, tret dels casos en què així ho exigeixi la legislació vigent o quan sigui requerit per una autoritat judicial o administrativa competent.
Qualsevol anunci o comentari, opinió, declaració o recomanació fet dins dels serveis actius pertanyen exclusivament als usuaris que expressin aquests punts de vista, i en cap cas no s’entén que provenen de CIAS COM 2001, S.L., de manera que aquesta es manté indemne i lliure de càrregues davant de qualsevol reclamació que sorgeixi per l’ús d’aquests serveis actius per un usuari en la manera en què es prohibeix en aquest avís o en la llei.

Servei

CIAS COM 2001, S.L. es reserva el dret d’interrompre l’accés al seu lloc web, com també la prestació de qualsevol o de tots els continguts que es presten a través seu en qualsevol moment i sense avís previ, sigui per motius tècnics, de seguretat, de control, de manteniment, per errors de subministrament elèctric o per qualsevol altra causa. Aquesta interrupció pot tenir caràcter temporal o definitiu, cas en què s’ha de comunicar tal circumstància als usuaris, que poden patir la pèrdua, si és el cas, de la informació emmagatzemada als diferents serveis.
En conseqüència, CIAS COM 2001, S.L. no garanteix la fiabilitat, la disponibilitat ni la continuïtat del seu lloc web ni dels continguts, per la qual cosa el seu ús per part de l’usuari es fa pel seu compte i risc, sense que, en cap moment, es puguin exigir responsabilitats a CIAS COM 2001, S.L. en aquest sentit.
Amb relació als serveis actius o a qualsevol altre contingut per al qual sigui preceptiu el registre, CIAS COM 2001, S.L. pot extingir els comptes i eliminar els continguts i la informació dels usuaris per raons d’inactivitat o inutilització d’aquests. En concret, CIAS COM 2001, S.L. pot extingir els comptes i eliminar els arxius si transcorren més de 6 mesos des de la inscripció sense haver accedit al contingut esmentat.

Responsabilitat

CIAS COM 2001, S.L. no és responsable en cas que hi hagi interrupcions del servei, demores, errors, mal funcionament d’aquest i, en general, altres inconvenients que tinguin l’origen en causes que escapen del control de CIAS COM 2001, S.L. o deguts a una actuació dolosa o culposa de l’usuari o que tinguin com a origen causes de força major.
Sens perjudici del que s’estableix a l’article 1105 del Codi civil, s’entenen inclosos en el concepte de força major, a més, i als efectes d’aquestes Condicions generals, tots els esdeveniments ocorreguts fora del control de CIAS COM 2001, S.L., com ara: errors de tercers, operadors o companyies de serveis, actes de govern, falta d’accés a xarxes de tercers, actes o omissions de les autoritats públiques, aquells altres produïts com a conseqüència de fenòmens naturals, apagades, etc., i l’atac de hackers o tercers especialitzats a la seguretat o integritat del sistema informàtic, sempre que CIAS COM 2001, S.L. hagi adoptat totes les mesures de seguretat existents d’acord amb l’estat de la tècnica.
En qualsevol cas, sigui quina en sigui la causa, CIAS COM 2001, S.L. no assumeix cap responsabilitat sigui per danys directes o indirectes, dany emergent o per lucre cessant. CIAS COM 2001, S.L. té dret, sense que hi hagi cap indemnització a l’usuari per aquests conceptes, a suspendre temporalment els serveis i els continguts del lloc web per fer operacions de manteniment, millora o reparació d’aquests.
CIAS COM 2001, S.L. no es responsabilitza de continguts i opinions de tercers fets al seu lloc web ni de la informació continguda en pàgines web de tercers a les quals es pugui accedir per enllaços o cercadors del lloc web, atès que la seva funció és informar l’usuari sobre l’existència d’altres fonts d’informació sobre la matèria a Internet, on pot ampliar les dades que s’ofereixen en aquest web, i en cap cas no suposa cap suggeriment, invitació o recomanació sobre aquests. Per tot això, CIAS COM 2001, S.L. no és responsable del resultat obtingut a través d’aquests enllaços hipertextuals.
CIAS COM 2001, S.L. no es responsabilitza de l’ús que cada usuari doni als materials posats a disposició d’aquest lloc web ni de les actuacions que faci d’acord amb aquests.
CIAS COM 2001, S.L. no es fa responsable per l’ús que faci l’usuari dels serveis i els productes del lloc web ni de les seves contrasenyes, com tampoc de qualsevol altre material del lloc web, infringint els drets de propietat intel·lectual o industrial o qualsevol altre dret de tercers. En cas que hi hagi continguts per a adults, és responsabilitat de l’usuari o dels seus representants legals limitar l’accés als menors d’edat que tingui a càrrec amb els mecanismes que el navegador d’Internet mateix o altres serveis de tercers posen a la seva disposició.
CIAS COM 2001, S.L. no assumeix cap responsabilitat pels danys que es puguin causar en els equips dels usuaris per possibles virus informàtics contrets per l’usuari a causa de la seva navegació al lloc web, o per qualssevol altres danys derivats d’aquesta navegació.
CIAS COM 2001, S.L. no ofereix cap garantia en relació amb la continuïtat o l’absència d’errors en cap dels continguts accessibles a través del seu lloc web, a més de no garantir la correcció de qualsevol defecte o l’absència de virus i altres components danyosos en aquest lloc web o en el servidor que el subministra.
CIAS COM 2001, S.L. no es fa responsable de la veracitat, la falta d’utilitat o l’adequació per a un ús específic d’aquest lloc web ni dels continguts; de la pèrdua de dades o serveis com a conseqüència de qualsevol endarreriment, falta de lliurament, lliurament incorrecte dels productes exposats o interrupció del servei; de l’exactitud, la qualitat o la naturalesa de la informació obtinguda a través dels seus continguts. L’aplicabilitat de qualsevol dels aspectes del contingut d’aquest lloc web s’ha de consultar amb un especialista de l’àrea específica.
En qualsevol cas, la informació proporcionada en aquest lloc web està dirigida a complementar i no a reemplaçar l’assessorament que, en tot cas, s’ha d’obtenir directament de professionals o altres competents. CIAS COM 2001, S.L. aconsella ferventment la consulta a un professional en la matèria abans de prendre una decisió o de dur a terme una actuació determinada.
L’usuari respon dels danys i els perjudicis de tota la naturalesa que CIAS COM 2001, S.L. pugui patir com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions a les quals queda sotmès per aquestes condicions o les Condicions particulars que siguin d’aplicació.

Publicitat

Una part del lloc web pot albergar continguts publicitaris o estar patrocinat. Els anunciants i els patrocinadors són els únics responsables d’assegurar-se que el material remès per ser inclòs al lloc web compleix les lleis que, en cada cas, puguin ser d’aplicació. CIAS COM 2001, S.L. no és responsable de qualsevol error, inexactitud o irregularitat que puguin contenir els continguts publicitaris o dels patrocinadors. En tot cas, per interposar qualsevol reclamació relacionada amb els continguts publicitaris inserits en aquest lloc web es poden dirigir a l’adreça de correu electrònic següent: ciascom@ciascom.com