Des de CIAS COM aportem valor a la seva entitat mitjançant l’increment de la rendibilitat dels seus actius materials, contractes de serveis generals i l’optimització d’espais i processos de treball

El volem ajudar a aconseguir el seu objectiu: un sistema de gestió i control eficient que reverteixi en un estalvi de costos.

Proyectos Integrales

Solucions integrals

CIAS COM ofereix un servei integral que abasta des de la consultoria i els estudis previs fins a desenvolupaments tecnològics innovadors, implantació i posada en marxa i explotació de resultats, amb l’objectiu de millorar la productivitat, optimitzar els processos i reduir costos.

Soporte continuado

Monitorització contínua

Oferim sistemes de vigilància i monitorització, i un seguiment ininterromput de les variables fixades pel client. Les nostres aplicacions software són accessibles des de qualsevol lloc i en qualsevol moment. Són eines versàtils i flexibles.

Servicios "Llave en mano"

Informació a mida

La informació facilitada pels experts de CIAS COM, basada en l’experiència i en sistemes software personalitzats, són una eina imprescindible a l’hora de prendre decisions de manera àgil i per garantir una millora contínua a la seva organització. Oferim informes a la carta per a una anàlisi detallada de totes les dades obtingudes.

Per fer-ho, disposem d’una completa cartera de serveis:

ASSESSORAMENT PER A LA CONTRACTACIÓ OPTIMITZADA D'UN SERVEI

 • Anàlisi de necessitats reals, auditoria tècnica del servei en qüestió en cada edifici per ajustar els serveis a aquestes necessitats reals.
 • Anàlisi de l’organització actual del servei, comprovació de l’execució, els recursos aplicats, els mitjans humans i materials, els processos seguits, el nivell de rendiment, l’eficiència i la qualitat. Assessorament i proposta de reorganització (millores de productivitat i eficiència de l’organització del servei).
 • Anàlisi de convenis aplicables (mà d’obra: operaris i categories, antiguitats), escandalls i estructura de costos. Assessorament en temes laborals relatius a les plantilles de personal de serveis de les empreses subcontractades (subrogacions, conflictes, etc.).
 • Anàlisis comparatives amb altres centres semblants i administracions (benchmarking d’eficiència).
 • Propostes d’optimització, racionalització de costos i millora dels serveis.
 • Propostes de control de qualitat i seguiment continu de l’execució dels serveis.
 • Elaboració, propostes i redacció dels plecs de prescripcions tècniques per identificar totes les obligacions exigibles i permetre, posteriorment, exercir un control eficaç d’execució per assolir els objectius d’optimització desitjats.

EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

 • Auditories i estudis energètics.
 • Implantació de sistemes de comptabilitat i gestió energètica.
 • Assessorament i gestió de la contractació de subministraments.
 • Assessorament en la preparació de licitacions i plecs de condicions per a l’Administració pública.
 • Reclamació i negociació amb empreses distribuïdores i comercialitzadores energètiques.
 • Implantació de la norma ISO 50001.
 • Auditoria de contractes ESE i certificació d’estalvis.
 • Elaboració de plans de mesura i verificació d’estalvis (IPMVP-EVO).

SERVEIS SOCIALS

 • Control Integral de la Qualitat de serveis domiciliaris.
 • Anàlisi dels actuals indicadors de compliment i qualitat dels serveis.
 • Proposta de nous indicadors.
 • Detecció d’ineficiències i incompliments, i optimització de costos i despeses en la prestació dels serveis domiciliaris.
 • Consultoria estratègica i assessorament en l’elaboració de nous plecs de serveis domiciliaris, i orientació a la qualitat integral.
 • Desenvolupament de processos de millora continua.

ESTUDIS TÈCNICS I AUDITORIES

 • Confecció d’inventaris d’instal·lacions.
 • Auditories tècniques del manteniment de les instal·lacions de l’edifici, com també de l’obra civil.
 • Registre i explotació dels sistemes d’informació (GMAO i quadres de comandament).
 • Informes a mida de les necessitats.
 • Auditoria d’eficiència energètica.
 • Plans d’autoprotecció..

CONTROL CONTINUAT DE L'EXECUCIÓ I DE LA QUALITAT SOBRE EL SERVEI

 • CIAS COM disposa d’un equip d’enginyers i arquitectes tècnics que fan controls de qualitat periòdics als edificis adscrits al contracte, per comprovar-hi el grau d’execució del servei.
 • En el contracte es defineixen els acords de nivell de servei (ANS), que posteriorment CIAS COM farà servir com a referent per generar el sistema de control de qualitat personalitzat.
 • Generació i explotació de quadres de comandament amb els indicadors de gestió principals.
 • Vinculació directa entre quadre de comandament i retribució variable del servei, en funció del grau d’execució assolit (certificació del servei).

SISTEMES D’INFORMACIÓ PER A LA GESTIÓ OPTIMITZADA I EL CONTROL DEL SERVEI

 • CIAS COM és precursora en la implantació de noves tecnologies per a l’optimització de contractes i el desenvolupament de sistemes de control de qualitat dels serveis generals, mitjançant:
 • Sistemes informàtics de control de qualitat: residents a Internet per a la gestió, per part del client, dels controls de qualitat que el nostre personal (o bé el del client) fa als seus edificis.
 • Sistemes de control presencial horari: residents a Internet per a la gestió de les hores reals de prestació de cada un dels operaris o operàries de les empreses adjudicatàries.
 • Central d’incidències: residents a Internet per a la gestió d’incidències que es produeixin en qualsevol dels serveis generals de l’edifici. Es notifiquen automàticament als supervisors de l’empresa adjudicatària perquè es resolguin.
 • Sistemes de GMAO: per a la gestió del manteniment assistit per ordinador, que permeti la gestió correcta del manteniment preventiu, correctiu i normatiu de les instal·lacions i de l’obra civil.
 • Termografies: per detectar patologies en instal·lacions mitjançant càmeres termogràfiques.
 • Luminòmetres: per fer proves d’ATP amb les quals es puguin determinar els nivells de brutícia a les superfícies analitzades.