A través d’alguns apartats d’aquesta pàgina web, https://www.ciascom.com, pot ser que se li requereixin dades de caràcter personal, per la qual cosa l’informem que el tractament que es fa d’aquestes dades compleix, en tot moment, les obligacions establertes a la legislació vigent de protecció de dades de caràcter personal.

CIAS COM 2001, S.L. garanteix que té tots els fitxers declarats davant l’Agència de Protecció de Dades, com també que compleix els nivells de seguretat requerits legalment. Les persones interessades poden exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició a través de l’adreça de correu electrònic següent: protecciondedatos@ciascom.com.

Cada un dels serveis d’aquesta pàgina web, a través dels quals es recullen dades de caràcter personal, tenen establertes clàusules específiques al peu de cadascun dels formularis de recollida de dades; aquestes clàusules contenen totes les previsions legals necessàries per a la recollida i el tractament de les dades. El contingut d’aquestes clàusules preval respecte del que es recull en aquest avís.

Propietat industrial i intel·lectual

Els drets de propietat intel·lectual i industrial són tots els drets reconeguts per la legislació de propietat intel·lectual que tinguin caràcter patrimonial o d’explotació per a qualsevol finalitat i per a qualsevol modalitat d’ús, com també tots els drets reconeguts per la legislació de propietat industrial, incloent-hi, en tots dos casos, la facultat de demanar els registres i les inscripcions oportuns per a l’obtenció o la protecció d’aquests drets (d’ara endavant, els drets de propietat intel·lectual i industrial). Queda estrictament prohibit l’ús de tots els elements objecte de propietat industrial i intel·lectual amb finalitats comercials, com també la seva distribució, modificació, alteració o descompilació. La infracció de qualsevol dels drets esmentats pot constituir una vulneració d’aquestes disposicions, i també un delicte castigat d’acord amb els articles 270 i següents del Codi penal.

La publicació de missatges, pàgines web, l’emmagatzematge d’arxius o la comunicació pública de qualsevol altre contingut a través del lloc web de CIAS COM 2001, S.L. suposa el reconeixement a favor d’aquest d’una llicència gratuïta amb la màxima amplitud que permeti l’ordenament jurídic que resulti d’aplicació, no exclusiu i a escala mundial, per utilitzar, copiar, subllicenciar, adaptar, transmetre, executar o divulgar públicament qualsevol d’aquests continguts, i subllicenciar a tercers l’exercici de qualsevol dels anteriors drets, sigui de manera total o parcial.
Les reclamacions que puguin interposar les persones usuàries en relació amb possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial sobre qualsevol dels continguts d’aquest lloc web s’han de dirigir a l’adreça de correu electrònic següent: protecciondedatos@ciascom.com.

Llei aplicable i jurisdicció

Per a tota qüestió litigiosa o que incumbeixi el lloc web de CIAS COM 2001, S.L. és d’aplicació la legislació espanyola. Són competents per a resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb l’ús d’aquest lloc web els jutjats i tribunals de Barcelona ciutat (Espanya).